Skip to main content

Általános Szerződési Feltételek

I. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során az NORDIC SUN Kulturális Alapítvány, továbbiakban mint Szállító, a Megrendelők részére áruértékesítést végez. A jelen Ászf.-ben nem szereplő kérdésekben, illetőleg amennyiben jelen ÁSzFtől részben eltérő feltételekkel kívánnak szerződni, felek jogosultak külön írásbeli megállapodást kötni. Jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak továbbá minden, az Nordic Sun Bt-vel jövőben megkötött ügyletre is.

II. MEGRENDELÉS

Szállító árajánlata kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül. A Szállító által forgalmazott termékek listáját és egységárát a kiadott árajánlat tartalmazza. A kiadott árajánlatban szereplő ár kizárólag a megadott időintervallumban érvényes. Az árajánlatban megadott árak bruttó fogyasztói árak, amelyek nem tartalmazzák a csomagolási, szállítási, és az esetleges egyéb költségeket. A szállítási és csomagolási költségeket a közzétett szállítási szabályzat tartalmazza.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Szállító nem vállal felelősséget rendszerhibából eredő nagyságrendileg téves árkiírásért, illetve a kiadók által eszközölt áremelésekért. Amennyiben a megrendelt termék beszerzési árát a kiadó bármilyen indokkal megemelte, akkor az nsbp.shop Webshop is kénytelen árat változtatni. Ebben az esetben a már beérkezett megrendelés árváltoztatását az nsbp.shop minden esetben írásban, vagy telefonon közli a Vevővel, amely minden következmény nélkül elállhat vásárlási szándékától. Szállító külön megállapított díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását. Szállítói kiszállítás esetén Megrendelő köteles az áru átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. E feltételek be nem tartásáért Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag Megrendelőt terhelik.

Megrendelő megrendelését minden esetben írott formátumban, webshopban, levélben vagy e-mailben köteles megadni. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Megrendelőt terheli. Megrendelő a megrendelését a kért teljesítési határidő előtt megfelelő idővel köteles megadni, figyelemmel a postai átfutási időre és a Szállító esetleges írásos visszaigazolására valamint az üzletmenetben szokásos szállítási határidőkre. Amennyiben a megrendelés nem egyező a kiadott árajánlattal, abban az esetben a Szállítónak joga van mérlegelni a megrendelés befogadását. Felek vitáikat lehetőség szerint peren kívül, tárgyalás útján rendezik és ebben kölcsönösen igénybe vehetnek harmadik közvetítő felet.

III. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A fizetés teljesülése utáni munkanapon postázzuk a megrendelt terméket a Magyar Posta útján, regisztrált levélküldeményként. A regszámot e-mailben küldjük, ezen a linken követhető a csomag útja: https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

A számla teljesítését követően 48 órán belül a rendelt terméket a Magyar Posta részére átadjuk. Becsült szállítási idő: 2-3 munkanap.

A ki nem fizetett rendeléseket 1 hét elteltével töröljük.

MPL FUTÁRSZOLGÁLAT:

  • Lakossági ügyfeleinknek: 06-1-767-8282
  • Hétfőtől szerdáig és pénteken 08:00-17:00
  • Csütörtökön 08:00-20:00 óráig.

Csomagolási és szállítási díj:

200 grammig 1.688,- Ft

200 grammtól 2.688,- Ft

A szállítás 60.000,- forintot meghaladó kosárérték felett díjmentes.

Szállító minden egyes esetben a ténylegesen becsomagolt áru ellenértékét számlázza ki Szállító – abban az esetben, amikor Megrendelő az áru egyenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki – az általa kiállított számlát elektronikus úton e-mailben elküldi Megrendelő részére. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést a Szállító e célból vezetett nyilvántartása igazolja. A kézbesítéssel a késedelem jogkövetkezményei beállnak. Szállító a Megrendelőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogad el, a jogvesztés terhe mellett.

Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy szállító a számlában foglalt összeget a Megrendelő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván.

A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik.

A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Szállító a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

A Megrendelő a vételárat a számla elektronikus megérkeztekor átutalással vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki.

Megrendelő hosszabb fizetési határidőben is megállapodhatnak, ebben az esetben Szállító az általa kiállított számlán határozza meg a teljesítési időpontot.

Ha a Megrendelő bármely számla fizetésével késedelembe esik, valamennyi számlája esedékessé válik.

Megrendelő kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján jogosult bármilyen követelését a számla ellenében beszámítani. Késedelmes számlakifizetés esetén a Szállító a számla esedékessége időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatja fel késedelmi kamatként, továbbá köteles megtéríteni

Szállító részére az igény érvényesítéssel kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is.

IV. TELJESÍTÉS

„Vis Major” és egyéb elháríthatatlan körülmény (természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) által okozott akadályoztatás esetén Szállító jogosult a szállítási határidőket részben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következményei nélkül.

A megrendelés teljesítése a gyártók, kiadók kapacitásának függvénye. Szállító nem vállal felelősséget az előszállító kiadó kapacitáshiányából (pl. a keresett cikk gyártásának szüneteltetéséből) származó késedelmes teljesítés miatt. Az ezen okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kötbérigényéről Megrendelő visszavonhatatlanul lemond.

Amennyiben Megrendelő részéről előre fizetés történt, és a szállítás 30 napon belül bármely okból nem történik meg, úgy Szállító köteles a vételárat visszatéríteni Megrendelő részére.

Részszállítás, illetve részteljesítés megengedett. A Megrendelő a készre jelentést követően köteles az árut átvenni.

A Megrendelő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet a Megrendelő, a Szállító képviselőjének, illetve a Szállítómak/átadónak is aláírásával hitelesítenie kell. A Szállító nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az

ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Szállítónak. Szállító a megrendelés visszaigazolásában megadott időpontban köteles a terméket átadni.

V. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Szállító a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja.

Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani.

Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Szállító jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére.

Megrendelő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy a Szállító a Megrendelő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson. Amennyiben Megrendelő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás vagy végrehajtási eljárás indul, Megrendelő tűrni köteles, hogy Szállító a tulajdonjog fenntartással érintett termékeit visszaszármaztassa a fent rögzített módon.

Szállító – egyedi elbírálás után, döntésétől függően – az eredeti és sértetlen csomagolású termékeket visszavásárolhatja. Visszavásárlási ár az eredeti ár 100 %-a.

Amennyiben Megrendelő kereskedelmi célból vásárolja meg Szállító termékét, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért illetve az állagában bekövetkező bármely kárért a Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik. A Megrendelő a Szállító termékére köteles vagyonbiztosítást kötni. Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartása alatt Megrendelő a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

VI. SZAVATOSSÁG

Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és tudomása szerint rejtett hibája nincs. Minőségi reklamáció esetén a Szállító köteles a reklamációt 48 órán belül a gyártó felé továbbítani. Ha a Szállító a teljesítéshez szállítót vesz igénybe annak tevékenységéért – az átadásig – úgy felel, mintha maga járt volna el. Megrendelő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, Megrendelő köteles megakadályozni a termék tovább értékesítését, amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség a Megrendelőt terheli.

VII. EGYÉB JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Szállító nem felel a hibás, vagy egyébként nem elegendő göngyöleg következtében keletkező károkért, vagy hiányokért.

Amennyiben magasabb jogszabály a jelen feltételrendszer valamely pontját érvényteleníti, úgy annak helyébe az adott jogszabály elvei az irányadóak, de ez nem korlátozza a többi feltételpont érvényességét. Valamely rendelkezés vagy egy részének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés, valamint a rendelkezés többi részének érvényességét. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre csak Szállító írásos jóváhagyásával ruházhatók át. Megrendelő és Szállító köteles együttműködni, ennek során minden lényeges körülményről a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. A felek közti szerződések csak írásban módosíthatóak. Megrendelő illetve Szállító köteles az egymás tevékenységéről szerzett információt üzleti titokként kezelni. A Megrendelő és a Szállító az üzleti titok megsértésével okozott kárt köteles a másik félnek megtéríteni.

Nem minősül üzleti titoksértésnek a peres eljárás során történő bizonyítás.

Megrendelő és Szállító köteles a tisztességtelen üzleti magatartástól a másik féllel szemben tartózkodni. A Megrendelő nem folytathat olyan üzleti stratégiát, amely az árjegyzékben szereplő termékek piaci arculatát, vásárlói értékelését hátrányosan befolyásolhatja. Fentiek megsértésével okozott kárt, illetve a kárelhárításhoz szükséges intézkedések költségét a szerződést szegő fél viseli. A fizetési határidő lejártát követően a szállító jogosult a számlák ki nem egyenlítéséből eredő követelését közvetve vagy közvetlenül nyilvánosságra hozni, követelést eladásra felkínálni. Megrendelő lemond azon jogáról, miszerint a nyilvánosságra hozatal miatt „személyiségi jogainak” megsértése, jó hírnevének csorbítása stb. miatt bárkivel szemben igényt érvényesítsen, figyelemmel arra, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz stb. hozzájárul. Amennyiben felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni,

Felek közös akarattal hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Szállító jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Általános Szerződési Feltételek Szállító honlapján (nsbp.shop) megtekinthetők. Szállító az esetleges változásokat is a honlapon teszi közzé, a változásokról külön értesítést nem köteles küldeni.

Amennyiben Szállító külön értesítést küld a Megrendelőnek, akkor a közzététel időpontja Postai küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpont, ajánlott küldemény esetében pedig a feladástól számított ötödik munkanap. Elektronikus megküldés esetén, mely értesítést az egyedi Szállítási Szerződésben megadott E-mail címre küld meg az elküldés időpontja a közzététel időpontja. A módosítások a közzététel időpontjától érvényesek és hatályosak. Megrendelő kifejezett kötelessége a szerződés fennállásának időtartama alatt az aktuális ÁSZF tartalmának nyomon követése.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

VIII. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat – mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

IX. REKLAMÁCIÓ

Minden termékre 24 hónapos jótállás érvényes a termék átvételétől számítva. Hiányos illetve sérült áru esetén rögtön az átvételkor jelezze a postának, az átvételi elismervényen vagy vegye fel velünk a kapcsolatot azonnal.

Hiányos vagy sérült csomagolás későbbi reklamációját nem vagyunk kötelesek elismerni. Ha a megvásárolt terméket szeretné reklamálni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot emailben. A csomagba helyezze be a kitöltött reklamációs nyomtatványt, a számla másolatát az áruról, és a futárszolgálat által kiállított szelvényt. A vásárló viseli a reklamációs jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

A reklamációt a lehető leggyorsabban igyekszünk megoldani, legkésőbb az áru hozzánk való beérkezése után 30 nappal. A reklamáció eredményéről azonnal értesítjük Önt emailben, miután befejeződött a reklamációs eljárás, és az áruval együtt kézbesítésre került a reklamációs jegyzőkönyv.

Kapcsolati űrlap

1 Step 1
Adatvédelmi Nyilatkozatpick one!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder